loading

UAB “Šeduvos malūnas, įmonės kodas 171472456, registracijos ir buveinės adresas Vytauto g. 89a, Šeduva, Radviliškio r, Lietuva, (toliau – Šeduvos malūnas), vertina ir gerbia Jūsų privatumą bei asmens duomenis, todėl įsipareigojame juos saugoti, jokiais būdais (išskyrus, gavus Jūsų sutikimą, šioje politikoje ir teisės aktuose nurodytais atvejais) neatskleisti ir neperduoti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims. Maksimalią Jūsų asmens duomenų apsaugą sieksime užtikrinti laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatų.

 

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenimis laikomi bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (pvz: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotraukos ir kt.). Atsižvelgiant į tai, mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

 

Prašome įdėmiai bei atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, jog geriau suprastumėte kaip Šeduvos malūnas renka, saugo ir tvarko Jūsų asmens duomenis. Taip pat šioje Privatumo Politikoje nurodomos Jūsų, asmens, kurio duomenis Šeduvos malūnas tvarko, teisės.

 

Naudodamiesi svetaine www.seduvosmalunas.lt, pildydami šiame tinklalapyje esančias užklausų, rezervacijų, komentarų bei kitas formas, taip pat patys, savo iniciatyva kreipdamiesi tiesiogiai į Šeduvos malūną ir (ar) Šeduvos malūno prašymu, pateikdami savo asmens duomenis bet kokiomis formomis (raštu, elektroniniu paštu, žodžiu (telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis) ir kt.), laikoma, jog Jūs esate susipažinęs su šia Privatumo politika ir su jos sąlygomis sutinkate.

 

Šioje Privatumo politikoje pateikiamos nuostatos bei asmenų teisės taip pat suteikiamos ir taikomos  Šeduvos malūno darbuotojams.

 

Su šia Privatumo politika bet kuriuo metu galima susipažinti ir ją atsispausdinti tinklalapyje adresu www.seduvosmalunas.lt.

 

 1. Šeduvos malūno tvarkomi asmens duomenys

 

Asmenys, pildydami rezervacijos anketą, pateikdami atsiliepimą, kandidatuodami į kurią nors darbo poziciją, internetiniame puslapyje www.seduvosmalunas.lt, taip pat dėl prekių ir (ar) paslaugų užsakymo tiesiogiai kreipdamiesi į Šeduvos malūną elektroniniu paštu, telefonu, kitomis ryšio priemonėmis ar žodžiu pateikia ir (ar) galimai pateikia šiuos savo asmens duomenis:

 

 • vardai ir pavardės;
 • gimimo data;
 • asmens kodas;
 • socialinio draudimo numeris;
 • asmens (darbuotojo) paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento numeris;
 • gyvenamosios vietos adresas;
 • elektroninio pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • darbuotojo ir (ar) kandidato išsilavinimą, darbui reikalingų kompetencijų bei įgūdžių turėjimą pagrindžiantys dokumentai bei kita su išsilavinimu susijusi informacija;
 • duomenys, kurie Šeduvos malūnui, kaip asmens (darbuotojo) darbdaviui perduodami valstybės ar teisėsaugos institucijų;
 • duomenys bei informacija apie asmens (darbuotojo) sveikatos būklę, nedarbingumą;
 • duomenys apie asmens darbovietes, vykdomą individualią ar kitą veiklą, individualios veiklos numeriai;
 • banko sąskaitų numeriai;
 • asmens (darbuotojo) nuotraukos, kurias jis pateikia savo noru kandidatuodamas į laisvą darbo vietą;
 • kiti asmens duomenys, kuriuos asmenys savo noru pateikia Šeduvos malūnui.

 

Pateikdami šiuos asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Šeduvos malūnas jokiais atvejais neatsako už Jūsų pateiktų duomenų teisingumą. Pastebėję ar sužinoję apie duomenų netikslumą, nedelsiant informuokite Šeduvos malūną šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Šioje Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 

 1. Šeduvos malūnas asmens duomenis tvarko tik teisėtiems, teisės aktuose apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, laikantis tikslumo, sąžiningumo ir teisėtumo reikalavimų. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
 • Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos, darbuotojų atrankos tikslais gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:
 • Vardai ir pavardės;
 • Gimimo data;
 • Asmens kodas
 • Banko sąskaitų numeriai;
 • Socialinio draudimo numeris;
 • Darbuotojo išsilavinimą, darbui reikalingų kompetencijų bei įgūdžių turėjimą pagrindžiantys dokumentai bei kita su išsilavinimu susijusi informacija;
 • Asmens (darbuotojo) paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento numeris;
 • Duomenys apie asmens darbovietes, vykdomą individualią ar kitą veiklą, individualios veiklos numeriai;
 • Asmens (darbuotojo) nuotraukos, kurias jis pateikia savo noru kandidatuodamas į laisvą darbo vietą;
 • Duomenys, kurie Šeduvos malūnui, kaip asmens (darbuotojo) darbdaviui perduodami valstybės ar teisėsaugos institucijų;
 • Kiti asmens duomenys, kuriuos asmenys savo noru pateikia Šeduvos malūnui.
 • Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys:
 • Gyvenamosios vietos adresai;
 • Telefono numeriai;
 • Elektroninio pašto adresai;
 • Siekiant vykdyti komercinę veiklą, sudarant sutartis su tiekėjais ir klientais, vykdant kitas su Šeduvos malūno komercine veikla susijusias veiklas gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:
 • Vardai ir pavardės;
 • Asmens telefono numeriai;
 • Elektroninio pašto adresai;
 • Banko sąskaitų numeriai;
 • Individualios veiklos numeriai;
 • Kiti asmens duomenys, kuriuos asmenys savo noru pateikia Šeduvos malūnui.
 • Siekiant visuomenės saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimo, siekiant apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises bei laisves Šeduvos malūnas, Šeduvos malūno teritorijoje, patalpose bei kitose erdvėse gali vykdyti vaizdo stebėjimą ir tvarkyti vaizdo stebėjimo asmens duomenis.

 

 1. Asmens duomenų rinkimo būdai

 

Jūsų asmens duomenis renkame šiais būdais:

 • seduvosmalunas.lt tinklalapyje esančiomis užklausų, komentarų, rezervacijos bei kitomis formomis;
 • Jums patiems pateikus asmens duomenis Šeduvos malūnui elektroniniu paštu, telefonu, Skype ar kitomis ryšio priemonėmis;
 • Asmenims pateikiant savo duomenis savanoriškai (pavyzdžiui, klientams ar potencialiems klientams kreipiantis į Šeduvos malūną dėl paslaugų ir (ar) prekių užsakymo, tiekėjams ar potencialiems tiekėjams kreipiantis dėl prekių ar paslaugų teikimo, asmenims siunčiant CV (gyvenimo aprašymą) pretenduojant į darbą Šeduvos malūne ir pan.));
 • informaciją pateikiant tiesiogiai žodžiu ar raštu;
 • kitais galimais duomenų pateikimo būdais.

 

 1. Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

 

Duomenys, kurie tvarkomi darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos, darbuotojų atrankos tikslais saugomi 3 metus po darbo sutarties pasibaigimo, nebent kiti Šeduvos malūno teisiniai įsipareigojimai nustatytų ilgesnį terminą;

 

Duomenys, kurie tvarkomi tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu yra saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį po darbo ar kitų teisinių santykių su darbuotoju pasibaigimo, nebent kiti Šeduvos malūno teisiniai įsipareigojimai nustatytų ilgesnį terminą;

 

Siekiant vykdyti komercinę veiklą, sudarant sutartis su tiekėjais ir klientais, vykdant kitas su Šeduvos malūno komercine veikla susijusias veiklas, asmens duomenys saugomi 1 metus po teisinių santykių su tiekėjais ar klientais pasibaigimo, nebent kiti Šeduvos malūno teisiniai įsipareigojimai nustatytų ilgesnį terminą;

 

Siekiant visuomenės saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimo, siekiant apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises bei laisves ir šiuo tikslu vykdomo vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 30 kalendorinių dienų po atlikto vaizdo stebėjimo, nebent kiti Šeduvos malūno teisiniai įsipareigojimai nustatytų ilgesnį terminą.

 

 

 1. Subjektai, kuriems galime atskleisti Jūsų asmens duomenis

 

Šeduvos malūnas siekdamas užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, savo veiklą siekia vykdyti taip, jog, jei tai yra įmanoma, asmens duomenys jokiais būdais nebūtų atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims. Vis dėlto, galimos situacijos, kai siekiant įgyvendinti Šeduvos malūno tikslus ir (ar) teisės aktų nuostatas, Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šiems subjektams:

 

 • Įmonėms, organizacijoms, su kuriomis dirbame. Asmens duomenys yra ir (ar) gali būti atskleidžiami įmonėms ar organizacijoms kurios teikia paslaugas Šeduvos malūnui. Tokios įmonės ar organizacijos gali būti: IT priežiūros, buhalterinės apskaitos vykdymo įmonės, įvairių tipų dekoravimo, renginių vedimo ir (ar) organizavimo bei kitų, įvairių užsiėmimų organizavimo paslaugas teikiančios įmonės.
 • Valdžios bei valstybinėms institucijoms. Tais atvejais, kuomet pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, Šeduvos malūnui atsiranda pareiga pateikti Jūsų asmens duomenis valdžios ar valstybinėms institucijoms, Šeduvos malūnas gali pateikti Jūsų asmens duomenis šiems subjektams.
 • Teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, teisės konsultantams. Ginčų atveju bei siekiant išspręsti susidariusį ginčą, Šeduvos malūnas gali perduoti Jūsų asmens duomenis teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms bei asmenims teikiantiems teisinių konsultacijų paslaugas.

 

 1. Asmens duomenų apsauga ir saugumo priemonės

 

Užtikriname, jog Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriu būdu, o renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais. Siekdami užtikrinti tinkamą bei maksimalią Jūsų asmens duomenų apsaugą įsipareigojame imtis šių saugumą užtikrinančių techninių ir organizacinių priemonių:

 

 • patalpos yra apsaugotos nuo neteisėto įsibrovimo į jas (rakinamos durų spynos, įrengta signalizacija, teritoriją bei patalpas prižiūri sargas);
 • prieiga prie tvarkomų asmens duomenų yra suteikiama tik įgaliotiems asmenims. Minėta prieiga suteikiama tik ta apimtimi ir tik tuo atveju, jeigu prieiti prie tvarkomų asmens duomenų reikia dėl darbinių funkcijų vykdymo arba kitais pagrindais, kylančiais iš sutartinių ar kitokių prievolių vykdymo Šeduvos malūno atžvilgiu;
 • kompiuteriai bei kitos informacinės sistemos, kuriose yra saugomi bei tvarkomi asmens duomenys yra apsaugoti slaptažodžiais bei antivirusinėmis programomis. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį;
 • jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į Šeduvos malūno vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas;
 • pasibaigus darbo dienai, kompiuteriai bei kitos informacinės sistemos yra išjungiamos;
 • kitos saugumo priemonės, kurios pagal esančias aplinkybes yra būtinos bei reikalingos siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą;
 • užtikriname, jog Jūsų asmens duomenys yra prieinami tik ribotam asmenų skaičiui, kurie yra susipažinę su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktais.

 

 1. Asmenų teisės

 

Jūs, kaip asmuo, kurio duomenis tvarko Šeduvos malūnas turite šias teises:

 

 • teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo asmens duomenų;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar papildyti juos naujais asmens duomenimis;
 • teisę pasinaudoti teise būti pamirštam, t.y. teisė reikalauti, jog būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Šeduvos malūno. Šeduvos malūnas turi teisę atsisakyti vykdyti tokį reikalavimą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, Šeduvos malūno teisiniais ar kitokiais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
 • teisę pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, t.y gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis. Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis asmens sutikimu arba pasirašius sutartį;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis, jeigu tai neprieštarauja tikslui, kuriam asmens duomenys buvo pateikti ar galiojančių teisės aktų nuostatoms;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

 

Šiose Taisyklėse nurodytomis teisėmis asmenys gali pasinaudoti Šeduvos malūnui pateikdami prašymą raštu arba elektroniniu paštu malunas@gmail.com, jame nurodant reikalavimą ir motyvus. Šeduvos malūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, išsiaiškina situaciją ir priima sprendimą dėl veiksmų, kurių reikia imtis konkrečiu atveju. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu.

 

Manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, visų pirma rekomenduojame tiesiogiai kreiptis į Šeduvos malūną šioje politikoje nurodytais kontaktais. Be kita ko, manydami, jog Jūsų teisės yra pažeistos, galite kreiptis į Valstybinei duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 

 1. Trečiųjų šalių nuorodos ir interneto puslapiai

 

Organizuojant bei vykdant Šeduvos malūno veiklą, galimi atvejai, jog www.seduvosmalunas.lt tinklalapyje yra ir (ar) bus pateikiamos nuorodos į kitų, trečiųjų asmenų tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, jog tokie tinklalapiai ar nuorodos gali turėti skirtingas privatumo politikos taisykles nei nurodytos šioje Privatumo politikoje. Todėl prieš naudojantis tokiais tinklalapiais rekomenduojame susipažinti su to tinklalapio privatumo politikos taisyklėmis. Šeduvos malūnas nurodo bei pažymi, kad ji nėra ir negali būti atsakinga už asmens duomenų apsaugą ar galimus pažeidimus trečiųjų šalių tinklalapiuose.

 

 1. Kitos nuostatos

 

Šeduvos malūnas visus valdomus asmenų duomenis įsipareigoja naudoti bei valdyti užtikrinant tokių duomenų konfidencialumą, jokiais būdais bei formomis neperduoti ir (ar) neleisti jų sužinoti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, asmens duomenys turi būti atskleisti ir (ar) perduoti valdžios institucijoms ar kitiems subjektams.

 

Šeduvos malūnui nustačius galimą pažeidimą, kai toks pažeidimas kelia pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Šeduvos malūnas nedelsiant apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI) ir įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią saugumo pažeidimams arba minimizuotų padarytą žalą.

 

 1. Privatumo politikos pakeitimai

 

Privatumo politika peržiūrima reguliariai. Privatumo politika buvo peržiūrėta ir atnaujinta 2018 m. gegužės 24 d.

 

 1. Kontaktinė informacija

 

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekti su mumis:

 

UAB „Šeduvos malūnas“

Įmonės kodas 171472456

Adresas: Vytauto g. 89a, Šeduva, Radviliškio r., Lietuva

Tel. nr.: +370 613 48849

El. paštas: malunas@gmail.com

Slapukai

Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai, siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam lankytojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų susijęs su slapukais. Interneto svetainių savininkai ar trečiosios šalys, pavyzdžiui, reklamuotojai, kurie rodo reklamą jūsų lankomoje interneto svetainėje, naudoja slapukus. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama jūsų naršymui skirtingose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį slapuką, sekti. Slapukai skirstomi pagal trukmę ir tai, kas juos nustato. Manome, kad jus svarbu informuoti apie slapukus, kuriuos naudoja mūsų interneto svetainė ir kokiais tikslais jie naudojami. Informavimo tikslas yra trejopas – norime kuo geriau užtikrinti jūsų privatumą, patogumą ir mūsų interneto svetainės finansavimą. Šiame paaiškinime pateikiama daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus.

Kaip naudojami slapukai?

seduvosmalunas.lt – naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti ir informacijai apie jūsų pasirinkimus, kai naršote po interneto svetaines, įrašyti. Mes slapukus naudojame tam, kad jums, kaip lankytojui, pagerintume interneto svetainės naudojimo patirtį.

Slapukų tikslai

Skirtingų rūšių slapukai naudojami skirtingiems tikslams.
Toliau pateikiamas dažniausiai sutinkamų slapukų rūšių sąrašas ir paaiškinama, kam jie naudojami.

Seanso slapukai

Seanso slapukas laikinai išsaugomas jūsų kompiuterio atmintyje, kol jūs naršote interneto svetainėje, pavyzdžiui, kad būtų galima sekti, kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai jūsų kompiuterio atmintyje ilgą laiką nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.

Ilgalaikiai ar sekimo slapukai

Ilgalaikis slapukas išsaugo failą jūsų kompiuteryje ilgam laikui; tokios rūšies slapukas turi galiojimo datą. Ilgalaikiai slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti jūsų informaciją ir nuostatas būsimiems apsilankymams. Tai lemia greitesnę ir patogesnę prieigą, nes, pavyzdžiui, jums nereikia iš naujo prisijungti. Pasibaigus galiojimo laikui slapukas automatiškai pašalinamas, kai grįžtate į jį sukūrusią interneto svetainę.

Lankomos svetainės slapukai

Juos nustato pati interneto svetainė (ta pati sritis kaip naršyklės adreso juostoje) ir gali nuskaityti tik ta svetainė. Šie slapukai paprastai naudojami tokiai informacijai kaip jūsų pasirinkimai išsaugoti, kad būtų galima panaudoti jums vėl apsilankius svetainėje.

Svetimi slapukai

Juos nustato sritys, kurios skiriasi nuo rodomos naršyklės adreso juostoje, t. y. ne interneto svetainės savininkai. Šie slapukai, pavyzdžiui, naudojami rinkti informaciją reklamai ir naudotojo turiniui. Taip pat svetimi slapukai gali būti naudojami interneto svetainės statistikai rinkti. Kadangi svetimi slapukai leidžia išsamiau analizuoti naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais nepažeidžiamumo atžvilgiu, todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia pakeisti nuostatas ir nepriimti svetimų slapukų.

 

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galiojimas
PHPSESSID Slapukas skirtas identifikuoti sesiją. 1 – sesiją
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF Įvairūs unikalūs kintamieji, apart PREF, kuris saugo jūsų pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis. Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną. Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Google žemėlapis.
_ga Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 2 metus
_gid Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 1 dieną
_gat Skaičius Google Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį 1 minutę
act,c_user,datr,fr,pl,presence,sb,wd,xs Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook. 1 metai
1P_JAR Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Šie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius. 1 savaitę
SIDCC Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos. 1 dieną
IDE, test_cookie Šie slapukai priskirti trečiųjų šalių (DoubleClick) yra naudojami tiekti jums aktualias reklamas svetainėje. 2 metus
_icl_current_language, _icl_visitor_lang_js, wpml_referer_url, wpml_admin_referer_url WPML kalbų įskiepio slapukai, skirti svetainės kalbų nustatymui ir turinio pateikimui reikiama kalba. 1 dieną

Slapukų peržiūra

Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima peržiūrėti su daugeliu tekstų rengyklių ar rašyklių. Galite spustelėti slapuką ir atverti jį. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių slapukų informaciją. Jeigu naudojate mobilųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.

„Firefox“
„Chrome“
„Internet Explorer 8–11“

Slapukų išjungimas, įjungimas, šalinimas

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nuostatas. Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų slapukų Jūsų kompiuteryje, galite pakeisti savo naršyklės nuostatas taip, kad Jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nuostatas taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nuostatas kiekvienai naudojamai naršyklei ir kompiuteriui. Informuojame, kad jeigu nenorite slapukų, mes negalėsime užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė tinkamai veiks. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir kai kurių interneto svetainių galite daugiau nematyti. Be to, atmetę slapukus nebūtinai nematysite jokių reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie jūsų interesų ir bus dažniau kartojamos. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nuostatų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad parinktumėte tinkamas nuostatas. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete, svetainėje http://www.aboutcookies.org/

Kiti slapukai

Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir žiniatinklio svetainės, mes ne visada žinome apie slapukus, kuriuos patalpina trečiosios šalys per mūsų interneto svetainę. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpi vaizdo klipai, kurie išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę.
Todėl jeigu susidursite su tokiais slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau, praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius slapukus jie patalpino, kodėl taip daro, apie slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina jūsų privatumą.

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite čia.